نفرات برگزیده ادوار همایش علمی دانشجویی

شانزدهمین دوره سراسری و دومین دوره بین المللی

میزبان: دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ برگزاری: آبان 1398

نام تیم:

رتبه:

بخش:

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

نام تیم:

رتبه:

بخش:

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

نام تیم:

رتبه:

بخش:

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

مهلا عباسی

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.